Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

 • -

Plant protection safe for pollinators

Honey bees and other pollinating insects are an integral part of ecosystems. They play an extremely important role in pollinating crops and wild plants. It has been estimated that about 78% of all plant species (including more than 200 crop species) are pollinated by insects. Thus, insect pollinators primarily ensure the survival of most species living on our planet.

Most plants in Poland are pollinated by the honey bee (over 90% of flowers of entomophilous plants). Other flowers are pollinated by bumblebees, solitary bees, flies, butterflies, beetles and other insects.

In Poland honey bees pollinate about 50 crop species and about 60 vegetable species. Honey bees pollinate about 140 horticultural plant species, including 15 species of fruit trees and shrubs, and over 60 species of medicinal plants. Work done by insects increases the yield and quality of the crop, which is particularly important for plant species such as rapeseed (up to 30%), apple tree (up to 90%), gooseberry (up to 70%) and strawberries (up to 20%) ).

However, chemical plant protection necessary in farming can create a risk to human and animal health, and the environment. Therefore, it is extremely important to use plant protection products in a proper way to reduce or eliminate these risks.

In order to prevent the poisoning of honey bees:

 • treatments should be performed only in situations where the number of harmful organisms is higher than the economic injury levels and, if possible, treatments should be limited to marginal zones or areas where harmful organisms are present,
 • label information for plant protection products must be strictly observed,
 • wherever scientific evidence is available, doses should be reduced or divided in order to limit the use of chemicals in agriculture,
 • pesticides used in areas visited by foraging honey bees should be selective, non-toxic to bees, or have a short residual time,
 • treatments should be carried out in the evening, after the bee flight is over,
 • many weed species (e.g. chickweed) that start flowering in the early spring are visited by foraging bees, and the treatments applied in this situation must be considered as treatments of the flowering crop,
 • plants covered with honeydew must not be sprayed,
 • treatments with pesticides highly toxic or toxic to honey bees should not be applied to crops that flower before the end of the residual time,
 • drift of dispensed pesticide should be prevented, especially onto adjacent fields with flowering crops, as well as to areas where pollinators may be foraging; treatments should not be applied during windy weather,
 • beekeepers should be informed about the performed plant protection treatment,
 • water bodies (drainage ditches, ponds surrounded by fields, etc.) that are potential sources of water for pollinators should be protected against pollution with pesticides
 • other relevant regulations should be followed.

Film traktujący o ochronie zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin.


Jeśli film jest niewidoczny w Państwa przeglądarce prosimy o pobranie pliku

 • -

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

W przypadku niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin dochodzi najczęściej do przypadków podtrucia pszczół, których efekty trudno szybko i jednoznacznie potwierdzić, jednak skutki dla dalszego rozwoju rodzin pszczelich są bardzo poważne. Natomiast najczęściej zgłaszane są widoczne przypadki ostrego zatrucia, gdzie stwierdza martwe pszczoły w ulu lub jego pobliżu.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną podejmuje działania urzędowe w przypadku zgłoszenia podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. W tym celu może zostać powołana komisja, której działalność ma doprowadzić do uwierzytelnienia i wyjaśnienia zaistniałego faktu. W skład komisji może wchodzić pracownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pracownik Inspekcji Weterynaryjnej lub lekarz weterynarii wolnej praktyki, właściciel pasieki oraz przedstawiciel organizacji pszczelarskiej. Komisja może być fakultatywnie powołana również przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla zaistniałego przypadku zatrucia pszczół, lub przez osobę mającą wejść w skład komisji.

Zadaniem komisji jest niezwłoczne pobranie materiału do badań, zabezpieczenie i przesłanie prób do laboratorium. Ponadto członkowie komisji postępując w ramach swoich kompetencji:

 • ustalają liczbę rodzin pszczelich z objawami zatrucia,
 • oceniają stan zdrowotny pasieki,
 • ustalają szacowaną wysokość szkody w pasiece,
 • weryfikują czy na sąsiadujących uprawach, na których mogło dojść do zatrucia, środki ochrony roślin stosowane były w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 • ustalają właściciela plantacji na której zastosowano środki ochrony roślin mogące stanowić prawdopodobne źródło zatrucia pszczół.

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Page footer