Extra menu

Page menu

Navigation path

Social networks icons

Page content

 • -

Pollinator-safe plant protection

Honey bees and other pollinating insects are an integral part of ecosystems. They play a crucial role in pollinating crops and wild plants. An estimated 78% of all plant species on Earth (including more than 200 crop species) are pollinated by insects. Therefore, insect pollinators ensure the survival of most species living on our planet.

Most plants in Poland are pollinated by the honey bee (that applies to over 90% of flowers of entomophilous plants). Other flowers are pollinated by bumblebees, solitary bees, flies, butterflies, beetles and other insects.

In Poland honey bees pollinate some 50 crop species, about 60 vegetable species as well as ca. 140 horticultural plant species, including 15 species of fruit trees and shrubs, and over 60 species of medicinal plants. Insects increase crop yields and improve their quality, particularly for such plant species as rapeseed (up to 30%), apple ( up to 90%), gooseberry (up to 70%) and strawberry (up to 20%).

However, used incorrectly, the chemical plant protection products that are vital in farming may pose risks to human and animal health and harm the environment. It is therefore essential to apply plant protection products properly to either reduce or fully eliminate such risks.

To prevent poisoning honey bees:

 • only perform treatments if pests populations exceed specified economic harm thresholds and, where possible, limit pesticide application to marginal zones or areas of actual pest occurrence,
 • strictly observe label recommendations on plant protection products,
 • where scientific evidence is available, reduce or split doses to cut the volumes of the chemicals contributed by agriculture,
 • selectively use pesticides in areas visited by foraging honey bees, limiting them to products that are not toxic to bees and have short residual times,
 • apply products in evenings, after bees have left your crops for the night,
 • where weed species (such as chickweed) begin flowering and are visited by foraging bees in early spring, apply the same spraying principles you would for flowering crops,
 • do not spray plants covered with honeydew,
 • do not apply pesticides that are highly or moderately toxic to honey bees on crops that flower before the end of the residual time,
 • prevent the drift of dispensed pesticide, especially onto adjacent fields with flowering crops or areas where pollinators may be foraging; do not apply treatments during excessively strong winds,
 • notify beekeepers of any plant protection products you intend to apply,
 • do not contaminate water bodies (such as drainage ditches, mid-field ponds, etc.) that may potentially serve as water sources for pollinators,
 • abide by any other relevant laws.

Film traktujący o ochronie zapylaczy podczas stosowania środków ochrony roślin.


Jeśli film jest niewidoczny w Państwa przeglądarce prosimy o pobranie pliku

 • -

Zasady postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

W przypadku niewłaściwego stosowania środków ochrony roślin dochodzi najczęściej do przypadków podtrucia pszczół, których efekty trudno szybko i jednoznacznie potwierdzić, jednak skutki dla dalszego rozwoju rodzin pszczelich są bardzo poważne. Natomiast najczęściej zgłaszane są widoczne przypadki ostrego zatrucia, gdzie stwierdza martwe pszczoły w ulu lub jego pobliżu.

Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa we współpracy z Inspekcją Weterynaryjną podejmuje działania urzędowe w przypadku zgłoszenia podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin. W tym celu może zostać powołana komisja, której działalność ma doprowadzić do uwierzytelnienia i wyjaśnienia zaistniałego faktu. W skład komisji może wchodzić pracownik Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, pracownik Inspekcji Weterynaryjnej lub lekarz weterynarii wolnej praktyki, właściciel pasieki oraz przedstawiciel organizacji pszczelarskiej. Komisja może być fakultatywnie powołana również przez Urząd Gminy lub Urząd Miasta właściwy dla zaistniałego przypadku zatrucia pszczół, lub przez osobę mającą wejść w skład komisji.

Zadaniem komisji jest niezwłoczne pobranie materiału do badań, zabezpieczenie i przesłanie prób do laboratorium. Ponadto członkowie komisji postępując w ramach swoich kompetencji:

 • ustalają liczbę rodzin pszczelich z objawami zatrucia,
 • oceniają stan zdrowotny pasieki,
 • ustalają szacowaną wysokość szkody w pasiece,
 • weryfikują czy na sąsiadujących uprawach, na których mogło dojść do zatrucia, środki ochrony roślin stosowane były w sposób stwarzający zagrożenie dla zdrowia zwierząt,
 • ustalają właściciela plantacji na której zastosowano środki ochrony roślin mogące stanowić prawdopodobne źródło zatrucia pszczół.

Instrukcja postępowania w przypadku podejrzenia zatrucia pszczół środkami ochrony roślin

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w zadaniach 1.5 
Programu Wieloletniego IOR-PIB na lata 2016 - 2020

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • -

Page footer