Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

18.09.2017 Mszyca brzoskwiniowa na rzepaku ozimym

Mając w pamięci szkody w uprawach rzepaku ozimego, z jakimi mieliśmy do czynienia w poprzednim sezonie wegetacyjnym, należy zwrócić szczególną uwagę na problem zwalczania mszycy brzoskwiniowej. Badania monitoringowe prowadzone w IOR – PIB wykazały odporność szkodnika szczególnie na substancje z grupy pyretroidów. W badaniach tych mszyca brzoskwiniowa wykazywała natomiast wrażliwość na substancje z grupy neonikotynoidów oraz związków fosforoorganicznych.

 

04.09.2017 Uodparnianie się chwastów na herbicydy

W praktyce rolniczej głównym wskaźnikiem pojawiania się osobników uodpornionych na herbicydy jest  spadek skuteczności zabiegów herbicydowych. Uwaga! Dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, w których dany herbicyd powinien działać na określony gatunek chwastu, jednak jego skuteczność maleje.

31.08.2017 Bonin.

Utrzymujące się korzystne dla rozwoju patogenu warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka odmiany Kuras. Zniszczenie przekroczyło 85% powierzchni asymilacyjnej (BBCH – 83).

24.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Kuras wynosi 60 do 65% (BBCH – 75). Wskazane jest w programie ochrony uwzględnienie fungicydów mających właściwości niszczenia zarodników sprawcy choroby w celu ograniczenia porażenia bulw potomnych (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz (http://ziemniak-bonin.pl).

21-08-2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

Na podstawie sygnalizacji i odłowu mszyc do żółtych szalek stwierdzono w Boninie niskie zagrożenie występowania uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej M. persicae.

18.08.2017 Bonin – rozwój zarazy ziemniaka.

Stwierdzono całkowite zniszczenie części nadziemnej odmiany podatnej Tonacja. Poziom zniszczenia roślin odmiany odpornej Kuras wynosił 50 do 55% (BBCH – 71). Wskazana jest dalsza ochrona chemiczna.

09.08.2017 Bonin (woj. zachodniopomorskie, gm. Manowo) – zaraza ziemniaka.

W dalszym ciągu sprzyjające rozwojowi choroby warunki meteorologiczne wpłynęły na poziom zniszczenia części nadziemnej roślin ziemniaka podatnej odmiany Tonacja. BBCH – 79 zniszczenie przekroczyło 95%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras przebiegał w wolniejszym tempie. Zniszczenie naci w fazie BBCH – 68 wynosiło około 40%. Zaleca się dalsze prowadzenie ochrony chemicznej.

31.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W dalszym ciągu trwającego sezonu wegetacyjnego obserwuje się w Boninie występowanie uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Zaleca się kontynuowanie obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

31.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie.

BBCH – 75 zniszczenie powierzchni asymilacyjnej na odmianie Tonacja (kontrola) przekroczyło 75%. Rozwój choroby na odmianie odpornej Kuras (BBCH – 64) wynosiło 20 do 25%. Zaleca się kontynuację ochrony chemicznej.

24.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Korzystne do rozwoju choroby warunki meteorologiczne (duża ilość opadów oraz wysoka wilgotność względna powietrza) sprzyjały rozwojowi zarazy ziemniaka na bardzo wczesnej podatnej odmianie Tonacja. Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej wynosiło 40% - BBCH – 71. Zniszczenie części nadziemnej na  odpornej odmianie Kuras nie przekroczyło 10% - BBCH – 61. Wskazane jest dalsze prowadzenie ochrony chemicznej z uwzględnieniem warunków meteorologicznych oraz fazy rozwoju roślin ziemniaka.

17.07.2017 Bonin – rozwój zarazy w sezonie wegetacji.

Obserwowano dalszy rozwój zarazy ziemniaka na podatnej odmianie Tonacja (zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści od 2,0 do 4,0%) – BBCH – 66. W tym terminie stwierdzono także wystąpienie pierwszych objawów choroby na średnio późnej odpornej odmianie skrobiowej Kuras (odporność 8 wg COBORU) – BBCH – 58, zniszczenie powierzchni asymilacyjnej 0,2 do 0,5%. Zaleca się dalsze wykonywanie zabiegów nalistnych, pamiętając o doborze środków w zależności od fazy rozwoju rośliny oraz warunków meteorologicznych.

10.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego utrzymuje się w Boninie zagrożenie ze strony  uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Liczba osobników odłowionych do żółtych naczyń wzrosła. Zaleca się kontynuacje obserwacji na roślinach lub w żółtych naczyniach i prowadzenie ochrony (oleje + insektycydy).

10.07.2017 Bonin – pojaw zarazy ziemniaka.

Pierwsze objawy zarazy ziemniaka w Boninie woj. zachodniopomorskie /gmina Manowo/ wystąpiły 10-07-2017 na bardzo wczesnej odmianie Tonacja BBCH 62 (3 - odporność na zarazę ziemniaka wg COBORU). Zniszczenie powierzchni asymilacyjnej liści wynosiło od 0,5 do 1,0%. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z fungicydów zalecanych do zwalczania choroby dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

10.07.2017 – wirus mozaiki tytoniu na tytoniu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego w gminie Obsza (wieś Dorbozy) oraz w gminie Garbów (wieś Wola Przybysławska) zaobserwowano występowanie na tytoniu wirusa mozaiki tytoniu. Ten bardzo zaraźliwy i trwały wirus powoduje charakterystyczną mozaikę jasnych i ciemnych plam na liściach tytoniu oraz niejednokrotnie zniekształcenia liści.

10.07.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

Na przełomie czerwca i lipca w Jędrzejowie (województwo świętokrzyskie) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu.

10.07.2017. - Co zrobić, żeby zminimalizować problem odporności chwościka buraka?

Konieczny jest taki dobór środków, w którym unikniemy powtarzania się w programie preparatów opartych na tych samych substancjach czynnych.

07.07.2017 Bonin – mszyca brzoskwiniowa M. persicae na ziemniaku.

W niekorzystnym pogodowo okresie sezonu wegetacyjnego zaobserwowano w Boninie bardzo późny pojaw uskrzydlonych form mszycy brzoskwiniowej. Pierwsze osobniki do żółtych naczyń odłowiono 7 lipca br. Zaleca się systematyczne prowadzenie obserwacji oraz wykonanie zabiegów ochronnych jednym z insektycydów zalecanych do zwalczania mszyc dostępnych na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (https://bip.minrol.gov.pl/Informacje-Branzowe/Produkcja-Roslinna/Ochrona-Roslin/Rejestr-Srodkow-Ochrony-Roslin) oraz na stronie IHAR-PIB Oddział w Boninie (http://ziemniak-bonin.pl) w zakładce Katalogi.

07.07.2017. - Odporny chwościk buraka

Chwościk jest grzybem wykazującym bardzo dużą zmienność i szybko nabierającym odporności na fungicydy stosowane w ochronie buraka. Substancją czynną, na którą grzyb nie jest już prawie zupełnie wrażliwy, jest tiofanat metylu.

30.06.2017 – wciornastek tytoniowiec na tytoniu

Uwaga

W drugiej połowie czerwca na obszarze województwa lubelskiego (gmina Obsza) zaobserwowano zwiększone występowanie wciornastka tytoniowca. Szkodnik ten żerując na roślinach może być wektorem groźnego dla tytoniu wirusa TSWV, który powoduje brązową plamistość pomidora na tytoniu. Zaleca się systematyczne obserwacje występowania szkodnika na plantacjach i w przypadku pojawienia się nawet pojedynczych osobników wykonanie zabiegów ochronnych jednym z zalecanych insektycydów.

19.06.2017 - mszyca śliwowo-chmielowa na chmielu

Uwaga

Na obszarze województwa lubelskiego występują intensywne naloty mszycy śliwowo-chmielowej. Uskrzydlone samice zasiedlają najmłodsze liście i wierzchołki młodych pędów. Dadzą one początek kilku pokoleniom bezskrzydłych samic, które powodują największe szkody na chmielu.

01.06.2017. – Stonka ziemniaczana - zwalczanie

Monitorowanie poziomu odporności stonki ziemniaczanej wykazuje nadal pewien poziom odporności tego szkodnika na środki z grupy fosforoorganicznych i pyretroidów.

27.04.2017. – Chowacz podobnik - zwalczanie

W ostatnich latach szkodliwość chowacza podobnika miała tendencję wzrostową. Z roku na rok stwierdzamy zwiększanie się gęstości i liczebności populacji tego szkodnika.

03.04.2017. – Pamiętajmy o zapobieganiu odporności agrofagów

Najważniejsze zasady przeciwdziałania odporności

30.03.2017. - Odporny słodyszek rzepakowy

Słodyszek rzepakowy jest obecnie najsilniej uodpornionym gatunkiem szkodliwego owada w Polsce. Gatunek ten jest uodporniony na wszystkie substancje z grupy pyretroidów (w tym na tau-fluwalinat, który dotychczas wykazywał wystarczające działanie).

28.03.2017. - Odporne chwasty

Instytut Ochrony Roślin - PIB prosi o zgłaszanie przypadków nieskuteczności zabiegów na miotłę zbożową, wyczyńca polnego i chabra bławatka.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony