Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

29.03.2019 "W dniach 25-28 marca 2019 roku, w Brukseli , odbyło się spotkanie „Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” oraz „Horizontal Expert Group on Minor Crops” zorganizowane przez “European Union Minor Uses Coordinator Facility”, organizację dziłającą przy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)."

“Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crop”s , 25-28 marca 2019 Bruksela

 

Wartość rynkowa upraw małoobszarowych szacowana jest na ponad 70 mld EUR rocznie, co odpowiada 22% całkowitej wartości produkcji roślinnej w UE. Uprawy małoobszarowe mają wysoką wartość ekonomiczną dla producentów rolnych, natomiast stosunkowo niskie znaczenie gospodarcze dla przemysłu agrochemicznego. Prowadzi to do niewystarczającej liczby produktów dopuszczonych na rynku dla rolników, co może skutkować utratą plonów w wyniku braku ochrony.

W dniach 25-28 marca 2019 roku, w Brukseli , odbyło się spotkanie  „Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” oraz „Horizontal Expert Group on Minor Crops” zorganizowane przez “European Union Minor Uses Coordinator Facility”, organizację dziłającą przy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation).

W czasie spotkania przedstawiciele Komisji Europejskiej dyskutowali o problemach, potrzebach I wyzwaniach związanych z problemami ochrony upraw małoobszarowych, oraz o zmianach wynikających z realizacji i aktualizacji przepisów Rozporządzenia 1107/2009 dotyczącego wprowadzenia do obrotu środków ochrony roślin.

Spotkanie składało się z trzech części odbywających się w różnych dniach: 26 kwietnia miały miejsce obrady „Commodity Expert Group on Minor Crops”, 27 kwietnia odbyła się część wykładowa wspólna dla wszystkich grup roboczych, ostatniego dnia, 28 kwietnia miało miejsce spotkanie  „Horizontal Expert Group on Minor Crops”. Łącznie w spotkaniu wzięło udział około 100 przedstawicieli państw członkowskich Austrii, Belgii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Norwegii, Polski, Portugalii, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch i Wielkiej Brytanii. Polskę (poza reprezentującą Instytut Ochrony Roślin PIB, dr hab. Ewą Matyjaszczyk) reprezentowało dwoje przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz przedstawiciel Instytutu Ogrodnictwa w Skierniewicach.

W spotkaniu brali także udział przedstawiciele firm agrochemicznych, IBMA (Stowarzyszenie producentów środków biologicznych), EPPO (Europejskiej i Śródziemnomorskiej Organizacji Ochrony Roślin) oraz „European Minor Uses Coordination Facility”, które było głównym organizatorem spotkania grup roślin małoobszarowych. Obrady tematyczne odbywały się równolegle, zatem możliwy był udział tylko w niektórych spotkaniach. Zorganizowano następujące panele: owoce, warzywa, nasiennictwo, chmiel, ryż, grzyby, tytoń, rośliny ozdobne.  Zaproponowano powołanie nowej grupy roboczej zajmującej się ziołami, ale z zaznaczeniem , że dla tej grupy brakuje na razie finansowania.

Na spotkaniu drugiego dnia odbyła się seria wykładów dotyczących ogólnych problemów takich jak wdrażanie integrowanej ochrony roślin, dostępności substancji podstawowych, dostępności biopestycydów.  Omawiano również status niektórych projektów związanych z integrowaną ochroną roślin, realizowanych w Unii Europejskiej.

Spotkanie” Horizontal Expert Group on Minor Crops” odbywało się ostatniego dnia. Podczas spotkania obszernie podkreślano konieczność zapewnienia finansowania, które jest niezbędne dla dalszego funkcjonowania grupy. Grupę przez pierwsze trzy lata finansowała Komisja Europejska, jednak podkreślając, że obowiązek ten powinien spoczywać na państwach członkowskich. Państwa członkowskie proszone są zatem o deklaracje w jakim zakresie zamierzają partycypować w kosztach. Polska dotychczas nie zadeklarowała chęci finansowania działań grupy.

Na spotkaniu dokonano także podsumowania dotychczasowych osiągnięć Europejskiej Grupy na rzecz upraw małoobszarowych. Przedstawiono prace wykonane na rzecz poszukiwania rozwiązań chemicznych i nie chemicznych dostępnych zarówno w Europie jak i w państwach pozaeuropejskich.

 

 

 

« wstecz

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony