Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • -
  • autor: autor: Marek Tomalak

Owady alei, parków i lasów miejskich

Dla większości mieszkańców drzewa i krzewy stanowią istotny element krajobrazu miasta. Są one niezastąpionym źródłem doznań estetycznych i rekreacji. Dla licznych gatunków owadów zasiedlających to środowisko drzewa i krzewy są przede wszystkim domem i ogromną jadalnią. Tak odmienne punkty widzenia zwykle nie stają się przyczyną większych konfliktów. Lokalnie zdarzają się jednak sytuacje, gdy żerowanie owadów prowadzi do wyraźnych uszkodzeń roślin i podjęcie działań ochronnych wydaje się konieczne.

Aleje, parki i lasy miejskie stanowią specyficzne środowisko, w którym zachowanie możliwie najlepszej zdrowotności i związanych z nią wysokich walorów estetycznych drzew i krzewów nie może być celem ważniejszym niż zachowanie absolutnego bezpieczeństwa mieszkańców. Dlatego wszelkie działania w zakresie ochrony roślin powinny być tutaj podejmowane tylko w przypadku rzeczywistej konieczności i muszą one opierać się na możliwie najlepszej wiedzy zarówno w zakresie znajomości zwalczanego szkodnika, jak i dostępnych w tym celu środków.

Należy pamiętać, że nie zawsze podejmowanie działań ochronnych jest konieczne. Nie zawsze podejmowanie ich w momencie zauważenia wyraźnych uszkodzeń jest jeszcze uzasadnione. Nie zawsze też działania takie muszą być przeprowadzane przy zastosowaniu radykalnych środków chemicznych. 
 

 

P o m y ś l m y   o   ś r o d o w i s k u   m i e j s k i m ,   w   k t ó r y m   ż y j e m y . Może odrobinę racjonalnej tolerancji ?  
Zdecydowanie najlepszą drogą do tolerancji jest   e d u k a c j a .

Stronę tę poświęcamy problemom związanym z owadami zasiedlającymi drzewa i krzewy miejskie - ich identyfikacji, znaczeniu oraz dostępnym, bezpiecznym sposobom ich ewentualnego zwalczania. Wierzymy, że dzięki współpracy wielu osób doceniających wagę problemów entomologii miejskiej i ochrony roślin w tym środowisku uda nam się stworzyć przejrzysty system informacji o problemach nurtujących nie tylko naukę, lecz również zarządy i świadomych mieszkańców miast.

 Prof. dr hab. Marek Tomalak, Zakład Biologicznych Metod, Instytut Ochrony Roślin - PIB, Poznań - Program COST E12: "Lasy i drzewa miejskie" (Urban Forests and Trees). 
 

Tel.+48 61 864-9074
e-mail:M.Tomalak@iorpib.poznan.pl

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony