Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Kalkulator opłacalności stosowania środków ochrony roślin

Podstawowym zadaniem ochrony roślin jest – z ekonomicznego punktu widzenia - utrzymanie potencjalnych możliwości plonowania danej uprawy, zgodnie z jej właściwościami biologicznymi, warunkami środowiskowymi i agrotechnicznymi stworzonymi przez człowieka. Celem jest ograniczenie występowania agrofagów do poziomu w którym poniesione koszty związane z ochroną roślin są niższe od strat powodowanych przez sprawców chorób, żerujące na uprawach szkodniki czy występujące chwasty.

Opłacalność chemicznych zabiegów ochrony roślin wyraża się za pomocą różnych wskaźników opłacalności, miedzy innymi wskaźnikami E i Q.

Wskaźnik E służy do porównania wartości uratowanego plonu do kosztów zastosowanych środków ochrony roślin – jest to iloraz wartości uratowanego plonu
i kosztów poniesionych na zakup środków ochrony roślin stosowanych w zwalczaniu agrofagów na danej uprawie.

Jeżeli wartość wskaźnika jest większa od 1 to oznacza,
że zabiegi były opłacalne.

Wskaźnik Q ocenia koszt zastosowanych środków ochrony roślin  na tle wartości uzyskiwanego plonu - określa on stosunek kosztów środków ochrony roślin
do wartości plonu wyrażonego w % .

Jeżeli wartość wskaźnika Q przekracza 10% to znaczy,
że zabiegi zbyt mocno obciąża wartość uzyskiwanego plonu.

Straty powodowane występowaniem agrofagów (przy braku ich zwalczania) szacuje się w warunkach Polski na 20 – 30% plonu.

 W większości typowych przypadków przy szacowaniu nakładów na zakup środków ochrony roślin wysokość strat przyjmuje się na poziomie 20%.

Wartości plonu i wartości strat analizowanych upraw obliczona jest z uwzględnieniem dopłat bezpośrednich (JPO; UPO; zwrotu podatku akcyzowego na paliwo rolnicze; dopłata „cukrowa” i inne)

 

 

autor: mgr Tomasz Krasiński

  • -
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony