Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin jest dokumentem strategicznym i stanowi wykonanie zobowiązań wynikających z przepisów Unii Europejskiej. Wszystkie państwa członkowskie zostały zobowiązane do opracowania takich planów na mocy postanowień dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2009/128/WE służących ustaleniu celów ilościowych, środków i harmonogramów zmierzających do zmniejszenia zagrożenia związanego ze stosowaniem pestycydów i wpływu ich stosowania na ludzi i środowisko oraz wspierania rozwoju i stosowania integrowanej ochrony roślin oraz alternatywnych metod w celu zmniejszenia zależności od stosowania pestycydów.

 

Przyjęty dla Polski w dniu 6 maja 2013 r., Krajowy plan działania nie nakłada żadnych obowiązków na rolników, przedsiębiorców lub obywateli. Realizacja tego planu jest ściśle związana z zadaniami administracji państwowej. Działania określone w tym planie koncentrują się na wsparciu rolników, a także innych użytkowników środków ochrony roślin, w realizacji zadań wynikających z przepisów Unii Europejskiej.

 

Krajowy plan działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin na lata 2018-2022

 

 

Kluczowymi celami dla Polski w związku z realizacją Krajowego planu działania są:

 • upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin,
 • zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem tych preparatów.

 

Pełne wdrożenie zasad integrowanej ochrony roślin, w szczególności poprzez promowanie niechemicznych metod ochrony roślin, pozwoli na zmniejszenie zależności produkcji roślinnej od chemicznych środków ochrony roślin. W efekcie wdrożenia najlepszych praktyk związanych ze stosowaniem środków ochrony roślin, ograniczone zostanie do minimum ryzyko związane z ich użyciem.

Mając na uwadze fakt, że głównymi celami krajowego planu działania jest upowszechnienie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin oraz zapobieganie zagrożeniom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, a do monitorowania stopnia osiągnięcia tych celów wykorzystywane są mierniki:

 • liczba profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin stosujących ogólne zasady integrowanej ochrony roślin – w roku 2017 wartość miernika powinna wynosić co najmniej 90% (według danych Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa),
 • procentowy udział przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w żywności pochodzenia roślinnego – w trakcie realizacji KPD wartość miernika powinna utrzymywać się na poziomie poniżej 1% (według danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej),
 • procentowy udział przekroczeń najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości środków ochrony roślin w paszach i żywności pochodzenia zwierzęcego - w trakcie realizacji KPD wartość miernika powinna utrzymywać się na poziomie poniżej 0,1% (według danych Inspekcji Weterynaryjnej).

W ramach Krajowego planu działania prowadzonych jest 9 działań głównych:

 • Upowszechnianie ogólnych zasad integrowanej ochrony roślin.
 • Modyfikacja systemu szkoleń dla profesjonalnych użytkowników środków ochrony roślin, osób dokonujących sprzedaży tych środków oraz doradców.
 • Modyfikacja systemu badań stanu technicznego sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin.
 • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie środków ochrony roślin.
 • Zapewnienie ochrony uprawom małoobszarowym.
 • Zapewnienie efektywnego nadzoru nad obrotem i stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Analiza ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.
 • Promowanie dobrych praktyk bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.
 • Wykorzystanie badań naukowych na rzecz integrowanej ochrony roślin oraz ograniczania ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin.

 

Wyniki monitorowania realizacji celów Krajowego planu działania, w tym wyniki oceny ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w latach 2013 – 2015 zawiera poniższe sprawozdanie.

 

Sprawozdanie z realizacji Krajowego planu działania na rzecz ograniczenia ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin w latach 2013-2015

 

 

 

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony