Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

UWAGA NA NIELEGALNE ŚRODKI OCHRONY ROŚLIN

Z szacunków Komisji Europejskiej wynika, że handel nielegalnymi i podrobionymi środkami ochrony roślin może obejmować blisko 10% wartości rynku, a w proceder ten włączają się zorganizowane grupy przestępcze.

 

W Polsce ochronę upraw można prowadzić wyłącznie z wykorzystaniem środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (rejestr lub wyszukiwarka ). Zasada ta obowiązuje w każdym państwie członkowskim UE, a zatem nielegalne jest również stosowanie preparatów zakupionych w innych państwach.

Środki ochrony roślin należy nabywać wyłącznie w miejscach sprzedaży uprawnionych do prowadzenia takiej działalności i nadzorowanych przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Preparaty te powinny być one oferowane w oryginalnych, szczelnie zamkniętych opakowaniach. Etykieta środka powinna być sporządzona w języku polskim.

 

Pamiętaj!

Aby ustrzec się przed możliwością nabycia podrobionych produktów, nie należy nabywać środków ochrony roślin:

 • w przypadkowych miejscach lub od nieznanych sprzedawców np. na targowiskach, w punktach sprzedaży obwoźnej i pochodzących z innych nielegalnych źródeł;
 • dla których sprzedawca nie chce wystawić dowodu zakupu (paragonu lub faktury);
 • zaopatrzonych w etykietę sporządzoną w języku innym, niż polski, nietrwale przymocowaną do opakowania, z błędami językowymi, doklejanym tłumaczeniem, czy też o złej jakości wydruku;
 • w opakowaniach, na których nie jest naniesiona data produkcji lub numer partii lub informacje te rozmazują się;
 • w opakowaniach słabej jakości, nieszczelnych, uszkodzonych lub zastępczych;
 • za pośrednictwem Internetu, gdy oferujący nie podaje swoich pełnych danych tj. nazwy firmy/przedsiębiorcy, numeru identyfikacji podatkowej (NIP), siedziby i adresu;
 • oferowanych w podejrzanie niskiej cenie.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że są to towary podrobione lub nielegalne, których zastosowanie może:

 • spowodować zagrożenie dla życia ludzi oraz zwierząt i środowiska;
 • zniszczyć uprawy;
 • narazić na sankcje karne.

 

Wszelki wątpliwości lub przypadki dotyczące oferowania do sprzedaży lub zastosowania niedopuszczonych do obrotu środków ochrony roślin należy zgłaszać do najbliższej jednostki Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (adresy tutaj) lub na adres poczty elektronicznej gi@piorin.gov.pl oraz skontaktować się z producentem oryginalnych produktów.

 • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

 • Mapa platforma nowa

Stopka strony