Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Zwalczanie agrofagów w rolnictwie ekologicznym

Ochrona upraw ekologicznych polega na stosowaniu głównie odpowiednich zabiegów i technik agrotechnicznych. Kluczowym czynnikiem jest płodozmian i utrzymywanie gleby w stanie biologicznej aktywności i wysokiej żyzności.

 

Płodozmian  w gospodarstwie ekologicznym ma do spełnienia kilka ważnych funkcji:

  1. Utrzymać optymalną zawartość próchnicy oraz żyzność gleby poprzez wprowadzenia nawozów naturalnych, zielonych, poplonów oraz wprowadzania roślin bobowatych;
  2. Zapobiegać nadmiernemu rozwojowi chorób i szkodników poprzez zmianowanie i unikanie wysiewu roślin z tej samej grupy botanicznej na tym samym stanowisku przez kilka lat;
  3. Nie dopuszczać do niekontrolowanego rozwoju chwastów, regularnie mechanicznie odchwaszczać, wprowadzać poplony i wsiewki uniemożliwiające nadmierne zachwaszczenie pól, wykorzystywać odmiany konkurencyjne dla chwastów (np. silnie krzewiące się zboża);
  4. Zwiększać różnorodność biologiczną na polu, utrzymywać miedze, zakrzewienia, pasy kwietne

 

Niezmiernie ważny jest aspekt doboru zdrowego i nie zanieczyszczonego nasionami chwastów materiału siewnego. 

W gospodarstwie należy dobierać gatunki i odmiany roślin tak aby uwzględnić ich naturalną odporność na choroby.

 

Obowiązuje całkowity zakaz stosowania herbicydów, co wymaga od rolnika dużych nakładów pracy fizycznej (wykonywania m.in. zabiegów mechanicznego odchwaszczania).  Aby móc szybko zareagować na pojawienie się chwastów, patogenów lub/i szkodników konieczny jest stały i regularny monitoring pól i upraw.

Czasami pomimo stosowania wszystkich powyżej wymienionych zabiegów profilaktycznych zachodzi konieczność zastosowania interwencyjnego wybranych środków ochrony roślin. Mogą to być jedynie

środki ochrony roślin, które są zakwalifikowane dla rolnictwa ekologicznego (przez IOR-PIB), a których substancje aktywne są wymienione w załączniku II Rozporządzenia Komisji nr 889/2008 ustanawiające szczegółowe zasady wdrażania rozporządzenia Rady (WE) nr 834/2007 w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych w odniesieniu do produkcji ekologicznej, znakowania i kontroli oraz zostały dopuszczone do obrotu na terenie Polski.

Zakwalifikowane środki ochrony dla rolnictwa ekologicznego znajdują się w wykazie IOR pod linkiem https://www.ior.poznan.pl/1631,srodki-ochrony-roslin-do-upraw-ekologicznych   oraz pod linkiem https://www.gov.pl/web/rolnictwo/ochrona-roslin-w-rolnictwie-ekologicznym, gdzie znajduje się lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego opracowana przez MRiRW  z pominięciem Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie jednostek oceniających i potwierdzających zgodność środków do produkcji ekologicznej z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących rolnictwa ekologicznego oraz prowadzących wykaz tych środków (Dz.U. 2010 nr 54 poz. 326). z pominięciem .

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony