Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

09.12.2019 - Odporność agrofagów na środki ochrony roślin

Aktualne informacje dotyczące monitoringu odporności agrofagów na substancje czynne środków ochrony roślin zamieszczono w dziale „Programy zapobiegania odporności organizmów szkodliwych”

24.10.2019 – teren Wielkopolski

W ostatnich dniach odnotowuje się liczne przypadki wchodzenia do pomieszczeń gospodarskich i budynków mieszkalnych dorosłych osobników wtyka amerykańskiego (Leptoglossus occidentalis). Jest to duży owad należący do pluskwiaków, podrzędu pluskwiaków różnoskrzydłych. Osiąga prawie 2 cm długości, a cechą charakterystyczną są rozszerzone golenie trzeciej pary nóg. Gatunek ten pochodzi z Ameryki Północnej, do Europy został zawleczony w 1999 roku, a w Polsce po raz pierwszy stwierdzono go w 2007

21.10.2019 - Winna Góra

Na zasiewach zbóż ozimych licznie wystąpiły mszyce. Obecne są zarówno formy uskrzydlone jak i kolonie osobników bezskrzydłych. Bardzo liczne są też skoczki: zgłobik zmużkowany, Hardya tenuis, skoczek ziemniaczak oraz skoczek kukurydziany. Pojaw tego ostatniego na zasiewach zbóż ozimych jest zjawiskiem nowym. Zasychająca kukurydza przestaje być atrakcyjna dla tego szkodnika i poszukuje on alternatywnych roślin, którymi okazały się właśnie oziminy.

18.10.2019 – Winna Góra

Podczas wykonywania monitoringu pól uprawnych w miejscowości Winna Góra pod kątem występowania agrofagów, na roślinach gorczycy zaobserwowano bardzo dużo larw gnatarza rzepakowca. Rośliny w bardzo dużym stopniu zostały zniszczone w wyniku żerowania tego szkodnika.

14.10.2019 - Winna Góra

Na roślinach rzepaku zaobserwowano duże ilości imago jak i larw tantnisia krzyżowiaczka. Na blaszkach liściowych u znacznej części roślin zaobserwowano ślady żerowania tego szkodnika. Szczególnie groźne dla rzepaku ozimego jest żerowanie drugiego lub trzeciego pokolenia tantnisia krzyżowiaczka we wrześniu i w październiku. Odłowiono w żółtych naczyniach dziesiątki owadów gnatarza rzepakowca oraz nieliczne owady pchełki rzepakowej. Warto również prowadzić monitoring pól rzepaku pod kątem występowania objawów suchej zgnilizny kapustnych. Między innymi w Winnej Górze zaobserwowano objawy porażenia tą chorobą.

25.09.2019 - Winna Góra

Na plantacji rzepaku w Winnej Górze, odłowiono w żółtych naczyniach dziesiątki osobników gnatarza rzepakowca i pchełki rzepakowej. Na licznych roślinach rzepaku zaobserwowano ślady uszkodzeń wyrządzanych przez pchełki rzepakowe oraz miejscami ślady żerowania gnatarza rzepakowca.

12.09.2019 - Winna Góra

Na wschodach rzepaku bardzo licznie pojawił się gnatarz rzepakowy. Zaobserwowano kopulację tych owadów i składanie przez samice jaj do liścieni siewek. Dziesiątki sztuk błonkówek tego gatunku wpadło też do żółtych naczyń. Młode rośliny rzepaku z nasion zaprawionych zaprawami insektycydowymi (Lumiposa 625 FS (rejestracja stała) lub Modesto 480 FS i Cruiser OSR 322 FS (rejestracja czasowa)) mogą poradzić sobie z wczesnym nalotem tych i innych szkodników. Należy jednak monitorować plantacje, ponieważ wraz ze wzrostem roślin substancja czynna ulega w nich rozcieńczeniu i spada skuteczność jej działania.

9.08.2019 – mozaika tytoniowa

W pierwszych dniach sierpnia na plantacjach produkcyjnych tytoniu (woj. lubelskie, świętokrzyskie, małopolskie) zanotowano znaczny udział roślin porażonych wirusem TMV wywołującym mozaikę tytoniową.

01.08.2019 - Winna Góra

Na kukurydzy stwierdzono skoczka Zyginidia scutellaris (Herrich – Schäffer 1838). Gatunek ten nie posiada jeszcze polskiej nazwy jednak w języku angielskim nazywany jest „maize leafhopper” co można tłumaczyć jako skoczek kukurydziany.

29.07.2019 - przędziorek chmielowiec

Na plantacjach chmielu na Lubelszczyźnie pojawił się przędziorek chmielowiec. Wysokie temperatury i niedostatek opadów sprzyjają rozwojowi tego szkodnika, należy więc systematyczne monitorować rozwój populacji. Ocenę występowania przędziorka chmielowca należy wykonywać na 200 liściach pobranych z 40-50 roślin, szczególną uwagę należy zwrócić na rośliny rosnące na obrzeżach chmielnika. Obserwacje powinny być prowadzone systematycznie przynajmniej raz w tygodniu, najlepiej przy użyciu lupy.

24.07.2019 - Winna Góra

Na szyjkach korzeniowych samosiewów rzepaku odnaleziono liczne jaja śmietki kapuścianej (Delia radicum). Obserwowano również muchówki tego gatunku. Warto uważniej przyjrzeć się warzywom kapustowatym uprawianym w tym okresie (kalafior, brokuł i inne) gdyż śmietka kapuściana chętnie zasiedla również te rośliny.

Soję uszkadzały licznie występujące chrząszcze oprzędzików (Sitona spp.).

25.06.2019 - Krzeczowice

 W dniu 25 czerwca 2019 na pułapkę feromonową ustawioną w miejscowości Krzeczowice na monokulturze kukurydzy odłowiono pierwsze w tym roku dwa chrząszcze stonki kukurydzianej. Pojaw gatunku jest bardzo wczesny i analogiczny do upalnego roku 2018. Chrząszcze stonki zaczynają pojawiać się na południu Polski coraz wcześniej

18.06.2019 - Winna Góra

Na roślinach soi licznie wystąpiły gąsienice rusałki osetnika (Vanessa cardui) w różnych fazach rozwojowych, z przewagą młodszych larw. Bez trudu można było odnaleźć rośliny na których żerowały więcej niż 1 gąsienica. Uszkodzenia spowodowane przez gąsienicę rusałki osetnika odnaleziono też na konopiach uprawnych.

10.06.2019 - Winna Góra

Mączlik warzywny (Aleyrodes proletella) pojawił się bardzo licznie na rzepaku jarym, gdzie zasiedla spód blaszek liściowych. Szkodnika w mniejszym nasileniu obserwowano też na innych uprawach (ziemniak, groch oraz rzepak ozimy).

01.06.2019 - Omacnica prosowianka

W dniu 1 czerwca rozpoczął się lot omacnicy prosowianki w pułapkach świetlnych na Mazowszu, natomiast od 3 i 6 czerwca szkodnik rozpoczął naloty na plantacje kukurydzy na Podkarpaciu i Dolnym Śląsku. 

29.05.2019 - Poznań

W Poznaniu, na terenie Instytutu Ochrony Roślin, zaobserwowano kilka dorosłych osobników nasionnicy trześniówki (Rhagoletis cerasi (L.) siedzących na liściach czereśni

29.05.2019 - Winna Góra

W wielu miejscach w Polsce obserwuje się masowe przeloty rusałki osetnik (Vanessa cardui (L)). Gąsienice tego motyla żerują polifagicznie na wielu gatunkach roślin, w Winnej Górze żerowały licznie w uprawach soi.

27.05.2019 - Owocówka jabłkóweczka

Do monitoringu obecności i dynamiki lotu owocówki jabłkóweczki, stosować pułapki z feromonem, które powinny być wywieszone w sadzie na początku maja.
Obecnie w sadach jabłoniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony są obserwacje przebiegu lotu motyli owocówki jabłkóweczki stwierdza się pojedyncze osobniki tego gatunku. Przewidywany termin pierwszego zabiegu zwalczającego motyle owocówki jabłkóweczki, w zależności od przebiegu i intensywności lotu motyli przewidywany jest za 10-14 dni.

24.05.2019 - Winna Góra

Bardzo licznie wystąpuje błyszczka jarzynówka (Autographa gamma (L.)). Jest to pokolenie motyli migrujące z południa Europy. Gąsienice są bardzo szerokimi polifagami, mogącymi wyrządzać szkody w wielu rodzajach upraw.

23.05.2019 - Nasionnica trześniówka

Do monitoringu obecności nasionnicy trześniówki i nasionnicy wschodniej stosować żółte pułapki lepowe, które powinny być wywieszone w sadzie około połowy maja. W obecnym sezonie na dzień 23.05.2019 roku w sadach czereśniowych w okolicach Skierniewic, w których prowadzony jest monitoring obecności i dynamiki lotu muchówek nasionnic, nie stwierdzono jeszcze obecności tych szkodników.
  • -
  • -

22.05.2019 - Szarek komośnik wykryty został już w Wielkopolsce!

Ten groźny szkodnik buraka cukrowego (oraz innych buraków) do tej pory znany był jedynie ze wschodu i południa kraju, gdzie zniszczył w ostatnich latach tysiące hektarów zasiewów buraka cukrowego zmuszając plantatorów do zmiany kierunku uprawy lub wykonania ponownego siewu. 21 maja 2019 odnaleziono szarka komośnika w Winnej Górze, gdzie oprócz kilku chrząszczy (identyfikację potwierdzono mikroskopowo – dr inż. Tomasz Klejdysz CBRA, IOR-PIB Poznań) stwierdzono również uszkodzenia młodych roślin buraka cukrowego.

10.05.2019 - Stan zdrowotności pszenicy ozimej

Obserwujemy plamy z widocznymi owocnikami paskowanej septoriozy liści pszenicy. Widoczny jest również postępujący rozwój fuzaryjnej zgorzeli podstawy źdźbła i korzeni, natomiast na starszych liściach widoczne są poduszeczki mączniaka prawdziwego zbóż i traw. Na końcach liści obecne są plamy wskazujące na porażenie przez grzyb powodujący brunatną plamistość liści (DTR).
Stan zdrowotności rzepaku ozimego
Widoczne są ślady na starszych liściach po obecności mączniaka rzekomego, a na zielonych liściach obserwuje się obecność czerni krzyżowych i pojedyncze plamy suchej zgnilizny kapustnych. Na górnych liściach widoczne są objawy wskazujące na ich porażenie przez zgniliznę twardzikową - na pędach brak objawów wskazujących na ich porażenie. Po opadach istnieje duże prawdopodobieństwo, że choroba pojawi się na pędzie głównym.

09.05.2019 - Ochrona owadów zapylających

W związku z rozpoczynającymi się zabiegami ochrony  rzepaku przed szkodnikami łuszczynowymi należy szczególną uwagę zwrócić na ochronę owadów zapylających. Aby zapobiegać zagrożeniu wybierz selektywny insektycyd a zabieg wykonaj wieczorem, po zakończeniu oblotu uprawy przez zapylacze.

29.03.2019 "W dniach 25-28 marca 2019 roku, w Brukseli , odbyło się spotkanie „Meeting of Commodity Expert Group on Minor Crops” oraz „Horizontal Expert Group on Minor Crops” zorganizowane przez “European Union Minor Uses Coordinator Facility”, organizację dziłającą przy EPPO (European and Mediterranean Plant Protection Organisation)."

22.03.2019 - W okolicy Gorzowa Wielkopolskiego prowadziliśmy obserwacje 20 obiektów rzepaku pod względem występowania wczesnowiosennych chorób.

Na wszystkich obiektach (krzyżówki międzyodmianowe) odnotowaliśmy, na starszych liściach, patogeny z rodzaju Leptosphaeria sp. w ilości 70%.
Piknidia na liściach mogą stanowić zagrożenie w późniejszych fazach rozwoju rzepaku. 

Dr hab. Michał Starzycki prof. IHAR-PIB

22.03.2019 - Chowacze na rzepaku

W związku z poprawiającymi się warunkami metrologicznymi na terenie całego kraju na plantacjach rzepaku pojawiają się chowacze.
Nasilenie występowania konkretnych lokalizacji znajduje się na ( i tu link do mapki sygnaizacyjnej)

 

14.03.2019 - Winna Góra, Baborówko, Kamień

W uprawie jęczmienia pojawił się mączniak prawdziwy i  siatkowa plamistość liści.
W pszenicy widoczne są już początkowe objawy paskowanej septoriozy liści i brunatna plamistość liści.
W uprawie pszenżyta obecnie wyraźne objawy łamliwości podstawy źdźbła i brunatnej plamistości liści (DTR).
Znajdowane są również objawy pałecznicy zbóż i traw.
W uprawie żyta obserwuje się wyraźne objawy rdzy brunatnej i mączniaka prawdziwego na poziomie progu szkodliwości.

Rzepak:
W uprawie rzepaku obserwuje się wczesnowiosenne objawy wystąpienia kiły kapusty (okolice Piły i Wałcza), sucha zgnilizna kapustnych (Winna Góra, Baborówko).

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony