Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Łączne stosowanie środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 1107/2009 (WE), które reguluje m.in. zasady stosowania środków ochrony roślin, aplikacja przez rolników tych preparatów łączenie z innymi agrochemikaliami nie jest sprzeczna z prawem. Należy jednak uwzględniać pewne ograniczenia z tym związane.

Otóż środki ochrony roślin muszą być stosowane właściwie, z uwzględnieniem zasad dobrej praktyki ochrony roślin i warunków ustanowionych w procesie rejestracji, a podanych w etykiecie. Obowiązek przestrzegania zapisów etykiety został ograniczony jednak do tych określonych w niej wymagań, które mają istotne znaczenie dla zdrowia człowieka oraz dla bezpieczeństwa środowiska naturalnego, tj.m.in. maksymalnej dawki środka ochrony roślin, okresu pomiędzy ostatnim zastosowaniem środka ochrony roślin a zbiorem, czy też maksymalnej liczby zastosowań środka ochrony roślin w ciągu roku. Obecnie nie ma obowiązku przestrzegania zapisów etykiety środka ochrony roślin, dotyczących jego minimalnej dawki lub możliwości łączenia go z innymi agrochemikaliami (chyba, że etykieta zawierałaby wyraźny zakaz ze względu na niebezpieczeństwo z tym związane).

Pamiętaj!

Sposób stosowania środka ochrony roślin opisany w etykiecie, jest wynikiem wielu badań laboratoryjnych i polowych, w tym dotyczących łącznego stosowania z innymi preparatami. Producent środka ponosi odpowiedzialność za jego niewłaściwe działanie tylko wtedy, kiedy był on zastosowany zgodnie z etykietą. W przypadku łącznego stosowania agrochemikaliów, które nie są ujęte w etykiecie, odpowiedzialność spoczywa na stosującym.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony