Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Programy Integrowanej Produkcji (IP) oparte są na możliwości stosowania środków ochrony roślin w odniesieniu do najważniejszych gatunków roślin rolniczych, sadowniczych i warzywniczych. Wymienione w wykazach produkty z wszystkich grup (fungicydy, herbicydy, insektycydy) pozwalają na wybór odpowiedniego środka ochrony roślin w celu ograniczenia występowania zagrożenia ze strony agrofagów. Dzięki przygotowanemu przez pracowników jednostek naukowych materiałom, producenci rolni otrzymują wiedzę dotyczącą stosowania środków ochrony roślin w ramach integrowanej produkcji w/w gatunków grup roślin. Środki ochrony roślin wymienione w zestawieniach zostały wytypowane na podstawie ich szkodliwości dla ludzi i zwierząt stałocieplnych, zgodnie z etykietami, zezwoleniami, pozwoleniami i decyzjami MRiRW oraz KE.

Przed wyborem środka należy zawsze zapoznać się z aktualną treścią jego etykiety-instrukcją stosowania.  Jest to związane między innymi z ciągłymi zmianami w rejestrze środków ochrony roślin, poprzez wydawanie nowych decyzji oraz dokonywaniem zmian w opublikowanych wcześniej zezwoleniach.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony