Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • Fot. 1 Szkolenia

Szkolenia są jedną z najlepszych metod uzupełniania wykształcenia, zdobywania wiedzy, doskonalenia umiejętności oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Przedstawiciele kadry naukowej Instytutu Ochrony Roślin – PIB przeprowadzili w ostatnich latach ponad 400 szkoleń, zajęć praktycznych i warsztatów, dotyczących różnych zagadnień związanych z ochroną roślin rolniczych. Spotkania skierowane były głównie do doradców rolnych, rolników, inspektorów ochrony roślin i nasiennictwa, pracowników firm fitofarmaceutycznych oraz studentów uczelni przyrodniczych i uczniów szkół rolniczych. Zajęcia prowadzili przedstawiciele kadry naukowej Instytutu  doskonali specjaliści z różnych dziedzin, m.in. fitopatologii, entomologii, herbologii, diagnostyki i monitoringu agrofagów, a także badania jakości i pozostałości środków ochrony roślin. Tematyka szkoleń dotyczyła głównie stosowania w praktyce zasad integrowanej ochrony roślin, które ma zapewnić wysoki poziom ochrony zdrowia ludzi, zwierząt i bezpieczeństwa środowiska naturalnego. Jest to nowoczesne podejście do ochrony roślin, które promuje wykorzystanie metod bezpiecznych dla środowiska i ograniczanie stosowania chemicznych środków ochrony roślin.

  • Fot. 3 Szkolenia

Instytut Ochrony Roślin – PIB posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń w zakresie stosowania środków ochrony roślin oraz integrowanej produkcji roślin, co ma szczególnie znaczenie dla osób chcących uzyskać uprawnienia z tej dziedziny. 
Od 2000 r. Instytut prowadzi studia podyplomowe w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego. Dotychczas zrealizowano XV edycji studiów, które ukończyło prawie 450 absolwentów. Program studiów obejmuje szerokie spektrum tematów związanych z prowadzeniem produkcji rolniczej, sadowniczej i warzywniczej, zgodnie z zasadami integrowanej produkcji roślin (IPM). Realizuje zajęcia dla osób prowadzących szkolenia w zakresie integrowanej produkcji roślin zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r., poz. 554). Podczas ponad 220 godzin zajęć merytorycznych omawiane są zagadnienia dotyczące m.in. przepisów prawnych, metod ochrony roślin wykorzystywanych w IPM, planowania i zakładania upraw, agrotechniki, nawożenia, ochrony przed agrofagami, zbioru i przechowywania płodów rolnych oraz ekonomii uprawy. Program studiów uwzględnia również rekomendacje dobrej praktyki rolniczej, w tym dobrej praktyki ochrony roślin oraz GlobalG.A.P. Instytut Ochrony Roślin – PIB, wychodząc naprzeciw wymaganiom stawianym współcześnie polskim rolnikom, producentom warzyw i owoców, wprowadził do programu studiów podyplomowych wykłady z zakresu rolnictwa ekologicznego dotyczące aktualnych przepisów prawnych i dokumentacji, metod biologicznych, doboru odmian oraz agrotechniki w ekologicznej produkcji roślinnej. Absolwenci, którzy mają odpowiednie wyższe wykształcenie (§ 6 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia MRiRW z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń z zakresu środków ochrony roślin, poz. 554) po ukończeniu studiów podyplomowych nabywają uprawnienia: do prowadzenia szkoleń w zakresie integrowanej produkcji roślin, które jest bezterminowe. Natomiast wszyscy słuchacze nabywają uprawnienia do świadczenia usług doradczych dotyczących środków ochrony roślin, stosowania środków ochrony roślin i prowadzenia integrowanej produkcji roślin  te z kolei są ważne przez 5 lat od dnia uzyskania kwalifikacji.

  • Fot. 5 Szkolenia

Uczestnicy szkoleń prowadzonych przez IOR – PIB otrzymują materiały szkoleniowe zgodne z tematyką prowadzonych wykładów i zajęć oraz zaświadczenie ukończenia szkolenia. 
Spotkania naukowców i specjalistów z dziedziny ochrony roślin z uczestnikami szkoleń i studiów podyplomowych stwarzają doskonałą okazję do przekazania wiedzy na temat najnowszych osiągnięć badań naukowych, jak również umożliwiają wszystkim uczestnikom wymianę poglądów, konfrontację doświadczeń oraz konstruktywne dyskusje. 
Instytut Ochrony Roślin – PIB oferuje własną bazę szkoleniową. Centrum Kongresowe Hotel IOR*** w Poznaniu dysponuje 14 salami konferencyjnymi wyposażonymi w sprzęt audiowizualny. Mieści się w nim ponad 60 pokoi, a także zaplecze hotelowo-gastronomiczne. Zajęcia praktyczne odbywają się na polach uprawnych Polowej Stacji Doświadczalnej IOR – PIB w Winnej Górze.
Osoby zainteresowane szkoleniami zachęcamy do kontaktu z Zakładem Transferu Wiedzy i Upowszechniania (e-mail: upowszechnianie@iorpib.poznan.pl).

  • Fot. 4 Szkolenia

Szkolenia w zakresie integrowanej ochrony roślin prowadzone w ramach Programu Wieloletniego IOR – PIB finansowanego przez MRiRW:
https://www.ior.poznan.pl/1510,szkolenia-pw-2016-2020

Webinarium „Wybrane zagadnienia integrowanej ochrony upraw rolniczych przed sprawcami chorób i szkodnikami”
https://www.ior.poznan.pl/744,aktualnosci?tresc=9171


Warsztaty dotyczące diagnostyki wirusów:
https://www.ior.poznan.pl/2159,warsztaty-2021


Studia podyplomowe w zakresie integrowanej produkcji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony roślin i rolnictwa ekologicznego:
https://www.ior.poznan.pl/1634,studia-podyplomowe


Centrum Kongresowe Hotel IOR***:
https://hotelior.pl/

 

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony