Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

 

ŚMIETKI GLEBOWE – Delia spp.

 

ZALECENIA

 

Śmietkowate mają w środowisku liczną grupę wrogów naturalnych, do których należy wiele gatunków drapieżnych owadów i pajęczaków. Dlatego też dbałość o środowisko i jego różnorodność biologiczną w otoczeniu upraw pomaga ograniczać liczebność śmietek.

Ważne również są zabiegi agrotechniczne (podorywka, głęboka orka jesienna) niszczące stadia zimujące (poczwarki w bobówkach), orka gwarantuje również dokładne przeorywanie resztek pożniwnych oraz obornika jeżeli jest stosowany jeszcze przed nastaniem zimy. W miarę możliwości należy stosować izolację przestrzenną od upraw roślin o obfitym i długim kwitnieniu, które przyciągają dorosłe owady. Zalecane jest równoległe niszczenie chwastów z rodziny kapustowatych.

Ochrona chemiczna polega na stosowaniu zapraw nasiennych oraz opryskiwaniu plantacji. Zabiegi ochronne wykonujemy od 3 do 6 dni po pojawie samic na plantacji i składaniu jaj. W zależności od potrzeby zabieg powtarzamy.

Do ochrony rzepaków obecnie zarejestrowanych jest kilkanaście preparatów oraz zapraw nasiennych opartych na cypermetrynie, deltametrynie, acetamiprydzie z lambda-cyhalotryną, flupyradifuronie oraz cyjanotraniliprolu.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony