Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

Stosowanie środków ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym

Ochrona roślin o niskim zużyciu pestycydów obejmuje oprócz integrowanej ochrony roślin również rolnictwo ekologiczne.

Rolnictwo ekologiczne określa się jako system gospodarowania o zrównoważonej produkcji roślinnej i zwierzęcej. Produkcja ekologiczna powinna zatem łączyć przyjazne środowisku praktyki gospodarowania, wspomagać wysoki stopień różnorodności biologicznej, wykorzystywać naturalne procesy zachodzące w przyrodzie oraz zapewnić właściwy dobrostan zwierząt.

Produkcja w ekologicznym gospodarstwie rolnym prowadzona zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju polega przede wszystkim na stosowaniu prawidłowego płodozmianu i innych naturalnych metod utrzymywania lub podwyższania biologicznej aktywności, a także doborze gatunków i odmian roślin, oraz gatunków i ras zwierząt, uwzględniającym ich naturalną odporność na choroby i przystosowanie do warunków klimatyczno-lokalnych.

Należy przy tym podkreślić, że w rolnictwie ekologicznym:

  1. w produkcji roślinnej stosuje się praktyki uprawy, które przyczyniają się do utrzymania lub zwiększenia ilości substancji organicznych w glebie, zwiększają jej stabilność i różnorodność biologiczną oraz zapobiegają zagęszczaniu i erozji gleby,
  2. żyzność i aktywność biologiczna gleby jest utrzymywana i zwiększana poprzez stosowanie wieloletniego płodozmianu z wykorzystaniem roślin motylkowatych i innych roślin na nawóz zielony, a także obornika lub substancji organicznej, najlepiej przekompostowanego, pochodzącego z produkcji ekologicznej,
  3. dopuszcza się stosowanie preparatów biodynamicznych,
  4. zapobieganie szkodom wyrządzanym przez szkodniki, choroby i chwasty polega przede wszystkim na ochronie ich naturalnych wrogów, doborze gatunków i odmian, stosowaniu płodozmianu, odpowiednich technik uprawy i zabiegów termicznych,
  5. w przypadku stwierdzonego zagrożenia uprawy dozwolone jest wyłącznie stosowanie środków ochrony roślin dopuszczonych do stosowania w produkcji ekologicznej na mocy rozporządzenia Rady nr 834/2007.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Rady nr 834/2007 środki do produkcji, w tym: środki ochrony roślin, aby mogły być stosowane w rolnictwie ekologicznym, muszą być dopuszczone do stosowania w ogólnym sektorze rolniczym na podstawie przepisów krajowych zgodnych z prawem wspólnotowym. Oznacza to, że w rolnictwie ekologicznym można stosować jedynie środki ochrony roślin, które:

  1. zostały dopuszczone do stosowania zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z zatwierdzoną etykietą oraz
  2. znajdują się w zamkniętym wykazie produktów i substancji, które mogą być stosowane w rolnictwie ekologicznym.

Wykaz ten został określony w załączniku II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 889/2008.

Środki ochrony roślin (po spełnieniu jednocześnie dwóch powyższych warunków), aby mogły być stosowane w rolnictwie ekologicznym, nie wymagają dodatkowej certyfikacji przeprowadzanej przez upoważnione podmioty. Niemniej jednak, w celu ułatwienia ekologicznym producentom rolnym doboru tych preparatów, Instytut Ochrony Roślin — Państwowy Instytut Badawczy został wyznaczony jako jednostka organizacyjna oceniająca i potwierdzająca zgodność środków ochrony roślin do produkcji ekologicznej oraz prowadząca ich wykaz.

Wykaz środków ochrony roślin zakwalifikowanych do stosowania w rolnictwie ekologicznym

Lista środków ochrony roślin, których stosowanie jest zgodne z wymogami przepisów dotyczących rolnictwa ekologicznego (stan na styczeń 2020 r.)

Środki ochrony roślin zakwalifikowane do stosowania w rolnictwie ekologicznym powinny być również w pierwszej kolejności wykorzystywane w integrowanej ochronie roślin.

Trzeba również pamiętać o zobowiązaniu do przechowywania dokumentacji potwierdzającej potrzebę użycia danego środka ochrony roślin w rolnictwie ekologicznym. Ponadto, w przypadku środków ochrony roślin stosowanych w pułapkach i dozownikach, z wyjątkiem dozowników feromonów, pułapki te lub dozowniki muszą zapobiegać przenikaniu stosowanych w nich preparatów do środowiska oraz zapobiegać ich kontaktowi z uprawianymi roślinami. Pułapki po użyciu należy zebrać oraz zutylizować w bezpieczny sposób.

  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony