Menu dodatkowe

Menu strony

Ścieżka nawigacyjna

Ikony społecznościowe

Treść strony

  • -

Właściwe użytkowanie sprzętu do stosowania środków ochrony roślin, w tym stałe utrzymywanie go w odpowiedniej sprawności technicznej,  jest ważne zarówno dla skuteczności jaki i bezpieczeństwa zabiegu.

Korzystanie z niesprawnego technicznie opryskiwacza nie tylko obniża skuteczność zabiegu, ale np. poprzez przedawkowanie może mieć nieodwracalne, negatywne skutki zarówno dla zdrowia człowieka, zwierząt jak i stanu środowiska. W celu ograniczenia ryzyka związanego z użytkowaniem niesprawnych (stwarzających zagrożenie) opryskiwaczy, ustanowiony został w Polsce system obligatoryjnych, okresowych badań sprawności technicznej sprzętu do stosowania środków ochrony roślin. Badania prowadzone są przez jednostki zarejestrowane i nadzorowane przez Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Obowiązkowymi badaniami objęty został każdy wykorzystywany profesjonalnie opryskiwacz jak i tzw. sprzęt niestandardowy, czyli:

opryskiwacze ciągnikowe i samobieżne polowe lub sadownicze, instalacje przeznaczone do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku lub zamgławiania w szklarniach lub tunelach foliowych, inny sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie oprysku, z wyłączeniem opryskiwaczy ręcznych i plecakowych, którego pojemność zbiornika przekracza 30 litrów,zaprawiarki do nasion, z wyłączeniem zaprawiarek przemysłowych, samobieżny lub ciągnikowy sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin w formie granulatu,sprzęt przeznaczony do stosowania środków ochrony roślin montowany na pojazdach kolejowych, sprzęt agrolotniczy.

Obowiązkowi badania nie podlegają zatem jedynie opryskiwacze ręczne i plecakowe.

Pierwsze badanie należy przeprowadzić nie później niż po upływie 5 lat od dnia zakupu sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin i należy powtarzać je co:

3 lata - w przypadku opryskiwaczy ciągnikowych i samobieżnych polowych  lub sadowniczych oraz sprzętu do stosowania środków ochrony roślin montowanego na pojazdach kolejowych (do roku 2020 badania sprzętu montowanego na pojazdach kolejowych przeprowadza się co 5 lat) lub

5  lat - w przypadku pozostałych typów sprzętu.

 

Pamiętaj!

Okresowe badania sprawności technicznej wymagane są obecnie w przypadku opryskiwaczy polowych i sadowniczych, sprzętu montowanego na pojazdach kolejowych oraz sprzętu agrolotniczego. W przypadku pozostałych typów sprzętu, pierwsze badanie sprawności technicznej powinno zostać wykonane nie później niż  25 listopada 2016 r. Po tej dacie w użyciu profesjonalnym będzie mógł znajdować się wyłącznie sprzęt do aplikacji środków ochrony roślin, poddany wymaganej kontroli sprawności technicznej.

Niezależnie od okresowych, obligatoryjnych badań sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin, jego użytkowanie jest możliwe jedynie wtedy gdy jest sprawny technicznie i odpowiednio skalibrowany.

Więcej szczegółowych informacji w materiałach poniżej:

  • Badanie sprawności technicznej i kalibracja sprzętu ochrony roślin (o. polowe i o. sadownicze) oraz wyznaczanie stref...
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • Platforma Sygnalizacji Agrofagów

Projekt realizowany w ramach Dotacji Celowej MRIRW na 2023

Obszar 1: Ochrona roślin oraz ograniczanie zagrożeń związanych z rozprzestrzenianiem się organizmów kwarantannowych i stosowaniem
środków ochrony roślin. 
Zadanie 1.3: Prowadzenie internetowej Platformy Sygnalizacji Agrofagów

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Ulica: Władysława Węgorka 20
60-318 Poznań

tel. +48 61 864 90 75

fax +48 61 864 91 20

SygnalizacjaAgrofagow@iorpib.poznan.pl

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy

Internetowy System Sygnalizacji Agrofagów

  • Mapa platforma nowa

Stopka strony